POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.), informuje że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Słupca, reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, tel. 63 277-27-27, e-mail: [email protected].

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected], tel. 63 277-27-27 w. 105 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego, weryfikacji uprawnień osób zgłaszających i popierających projekt. Podstawa prawna: art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust 1. lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak podstaw prawnych do zgłoszenia lub poparcia propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego miasta Słupcy.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10) Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.